Ostutingimused ja garantii

ÜLDTINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Üldtingimused kui Kliendilepingu osa. Käesolevad Puigar OÜ Üldtingimused on Puigar OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Kliendilepingu lahutamatu osa.
  2. Mõisted. Üldtingimustes, Kliendilepingus ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses.
   1. E-pood on veebiaadressil www.puigar.ee asuv Klientidele loodud Puigar OÜ poolt müüdavate toodete ostukeskkond.
   2. Puigar OÜ on Eestis registreeritud juriidiline isik, registrikoodiga 10272372, asukohaga Puiga küla, Võru vald, Võru maakond, 65502, Eesti
   3. Klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Puigar OÜ-ga Kliendilepingu.
   4. Tarbija on füüsilisest isikust Klient.
   5. Esindaja on juriidilise isiku esindaja, kellel on seadusest või volitusest tulenev õigus Kliendi nimel Kliendikontot kasutada, esitada Tellimusi.
   6. Hinnakiri on Tellimiskeskuses avaldatud Kaupade ning Tellimuse täitmisega seotud teenuste või kulude (transport, pakend vmt) hinnakiri.
   7. Kliendileping on Puigar OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mis sätestab Kaupade müügi üldtingimused.
   8. Kaup on Puigar OÜ poolt E-poe kaudu müüdavad tooted.
   9. Tellimus on Kliendi poolt E-poe kaudu esitatud Kaupade tellimus, milles on fikseeritud vähemalt Kliendi poolt soovitav Kaup, selle kogus, kättetoimetamise koht ja viis ja muud Tellimuse vormis küsitud tingimused. Velgede Tellimus esitatakse e-kirjaga. Tellimuses sisalduvad tingimused, mis erinevad Üldtingimustest või täiendavad neid, loetakse peale Kinnituse saatmist Kliendile Kliendilepingu eritingimusteks.
   10. Kinnitus on Kliendile vahetult pärast Tellimuse sõlmimist edastatav teade, sisaldades Üldtingimusi, Kliendilepingut ning Kaupa puudutavaid üksikasju.
   11. Isikuandmed on füüsilise isiku nimi ja tema identifitseerimist võimaldavad andmed (nimi, isikukood, sünniaeg), isikut tõendava dokumendi andmed, kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber) ning muud isikuandmed, mis on Puigar OÜ teatavaks saanud seoses Kliendilepingu sõlmimise ja täitmisega.
   12. Isikuandmete töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas Kliendi Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
   13. Otsepostitus on igasugune Kliendile e-posti või kirja teel saadetud teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt turundama Puigar OÜ poolt pakutavate kaupu või teenuseid, tõstma Puigar OÜ mainet või edendama Puigar OÜ kliendisuhteid. Info, mis on seotud E-poe kaudu pakutava tootega, haldamise või lepingu täitmisega, ei ole Otsepostitus.
   14. Üldtingimused on käesolevad Puigar OÜ E-poe üldtingimused. 
 2. HIND
  1. Kauba hind. E-poes on Kauba juurde märgitud hind koos käibemaksuga. Hinnale lisanduvad transpordikulud ja/või muud kulud vastavalt Kliendi tellimusele ja Hinnakirjale.
  2. Utiliseerimistasu. Uute rehvide ostmisel on rehvide hinnale lisatud utiliseerimistasu.
  3. Hinnakirja muutmine. Puigar OÜ on õigus teha Hinnakirjas igal ajal muudatusi sellest ette teatamata.
  4. Maksevahendistest teatamine. Puigar OÜ teatab Tarbijale E-poes hiljemalt tellimisprotsessi alguses vastuvõetavad maksevahendid.
 3. E-POES KUVATUD ANDMED KAUBA KOHTA
  1. Tootjaandmete õigsus. E-poes kuvatakse Kaupade kohta andmed, mille on esitanud Puigar OÜ-le vastava Kauba tootja. Puigar OÜ ei ole kohustatud tagama ning ei vastuta järgmiste andmete õigsuse ja täielikkuse eest:
   1. tootepilt;
   2. tarnija või tootja poolt avaldatud toote tehnilised andmed;
   3. tarnija või tootja poolt toote kohta avaldatud kasutusjuhendid ja tootekirjeldused, sertifikaadid;
   4. tarnija või tootja poolt avaldatud andmed toote teiste toodetega asendatavuse, liidestatavuse või koostoimimise võimaluste kohta.
  2. Kui Tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist.
 4. TELLIMUS
  1. Rehvide tellimine
   1. Sobiva toote otsimine. Otsingumootorisse on võimalik sisestada sõiduki tüüp ja rehvi mõõdud (laius, kõrgus, diameeter). Valikut saab kitsendada ka tootmisaasta ja tootja järgi. Valides rehvimõõdu ja vajutades „Otsi rehvi” nupule, suunatakse klient edasi nimekirja, kus antud sõidukile sobivad tooted. Vajutades nimekirjas väljavalitud tootele, saab lugeda lisainformatsiooni antud toote kohta ning kauba sobivuse korral saab kohe valida soovitud koguse.
   2. Klient valib E-Poes soovitavad toote(d) ning lisab need vajutades nuppu „Telli“ Tellimusse („ostukorvi“).
   3. Kui kõik sobilikud valikud on tehtud, saab klient edasi liikuda vajutades „ostukorv” nuppu. Kinnituseks, et valitud said õiged rehvid õiges koguses, kuvatakse Kliendi valik veelkord, jättes võimaluse kogust (koguseid) muuta ning Kaup ostukorvist kustutada. Kui Klient on veendunud ostukorvis oleva Tellimuse sisu õigsuses, siis saab Klient liikuda edasi vajutades nuppu „Edasi“.
   4. Järgnevalt tuleb Kliendil täita andmed Kauba kättetoimetamise viisi ja koha osas („Vali transport“). Kui klient soovib Puigar OÜ-ile anda lisajuhiseid, siis tuleb need kirjutada see „Lisainformatsiooni“ lahtrisse.
   5. Edasi liikumiseks tuleb Kliendil vajutada nuppu „Eelvaade“, Tellimuse katkestamiseks või ostukorvi muutmiseks nuppu „Tagasi“
   6. Kleidil tuleb kinnitada Tellimuse (valides „Kinnitan tellimus“), kus Klient saab kontrollida andmete õigsust ning valida maksmise viisi.
  2. Velgede tellimise erisused
   1. Velgede ostu sooritamist tuleb alustada kategooria „Veljed“ alt ning sealt suunatakse klient „Konfiguraatorisse“, kus omakorda kliendile kuvatakse erinevate automarkide ikoonid. Valides sobiva automargi, kuvatakse Kliendile mudeli nimetused.
   2. Kui Klient on välja valinud sobivad veljed, siis tuleb Kliendile saata e-mail aadressile info@puigar.ee ja lisada järgmine info: mudeli number ja auto andmed (mudel ning rehvi mõõdud).
   3. Puigar OÜ teeb Kliendile hinnapakkumise hiljemalt järgmisel tööpäeval. 
  3. Tellimuse kehtivus. Tellimus loetakse kehtivaks, kui Puigar OÜ on saatnud Kliendile Kinnituse, mis sisaldab viidet Tellimusele, Kliendilepingule ja Üldtingimustele. Kui Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei ole Kliendil õigust Tellimust tühistada või sellest taganeda.
  4. Taganemise õigus. Puigar OÜ-l on õigus Kliendilepingust sanktsioonideta taganeda ning jätta tellitud kaup üle andmata kui:
   1. kaup on laost otsa saanud; Puigar OÜ või kaasatud kolmandad isikud ei tarni enam tellitud Kaupa; kauba hinda või omadusi on E-Poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu; Klient rikub Üldtingimusi.
  5. Täitmise võimatus. Kui Puigar OÜ-l ei ole võimalik Lepingut täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
  6. Tellimus loetakse leping sõlmituks alates hetkest, kui tellimuse eest on täielikult tasutud (raha on laekunud Puigar OÜ kontole).
 5. TELLIMUSE TÄITMINE
  1. Maksetingimused. Klient tasub Kauba eest vastavalt Kliendilepingule. Kliendile väljastatakse arve, mis kuulub tasumisele enne kauba väljastamist.
  2. Kliendil on võimalus valida sobilik internetipank (Swedbank, SEB Pank, Nordea, Sampo, LHV Järelmaks)
  3. Kliendil on võimalus tasuda ülekandega valides „Maksa arvega“.
  4. Raha laekumisel ettevõtte kontole alustab Puigar OÜ viivitamatult kauba kättetoimetamist klientidele. Kui arve tasumine või laekumine toimub puhkepäeval, siis kättetoimetamise protsess käivitub järgneval tööpäeval.
  5. Kättetoimetamine. Kaup toimetakse Kliendile kätte Kliendi poolt Kliendilepingus märgitud viisil. Puigar OÜ-i kohustused loetakse täidetuks, kui Puigar OÜ või tema ülesandel tegutsev kolmas isik (vedaja, kuller, postiasutus vmt) on Kliendilepingus määratud tähtpäeval või tähtaja jooksul (nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikult oodata):
   1. toimetanud Kauba Kliendi poolt nimetatud aadressile;
   2. andnud Kliendile üleantava Kauba üle Kliendi esindajale.
  6. Tähtaeg. Puigar OÜ täidab tellimuse hiljemalt 30 päeva jooksul, kui Kliendilepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
 6. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS
  1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Kliendilepingust 14 päeva jooksul.
  2. Kliendilepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, hakkab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse või kui lepingu kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusse.
  3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri) teavitama Puigar OÜ-i punktis XX toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda Lepingust. Taganemiseavaldusse tuleb märkida lisaks Kliendi kontaktandemetele ostetud Kauba arve number.
  4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.
  5. Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Puigar OÜ Tarbijale kõik Tarbijalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Puigar OÜ saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
  6. Puigar OÜ-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Puigar OÜ on Kliendilepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et asi on tagasi saadetud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  7. Tarbija kohustub taganemisavalduse esitamisel saatma asja tagasi või andma selle Puigar OÜ-le üle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Tarbija teatas Puigar OÜ-le oma Lepingust taganemisest.
  8. Tarbija on asja tagastamise tähtajast kinni pidanud, kui saadab asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  9. Tarbija vastutab üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
  10. Asja tagastamise otsesed kulud katab Tarbija.
  11. Kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Puigar OÜ Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  12. Kauba tagastamine. Klient tagastab Kauba omal kulul ja originaalpakendis. Kliendi poolt tagastatud kaup peab olema kasutamata. Rehvidega ei tohi olla sõidetud, samuti ei tohi rehvid olla velgedele paigaldatud ja demonteeritud. Velgedega ei tohi olla sõidetud.
  13. Tarbija taganemisõigust ei kohaldata:
   1. Lepingutele, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
   2. Lepingutele, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Nõusolek. Puigar OÜ veebilehe kasutamisel, Kasutajakonto loomisel või Tellimise esitamisel ilma Kliendikonto loomiseta või sisselogimata annab Klient Puigar OÜ nõusoleku tema Isikuandmete töötlemiseks.
  2. Eesmärgid Kliendi Isikuandmete töötlemisel:
   1. Kliendi identifitseerimine;
   2. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine;
   3. Kliendiga suhtlemine ja talle Puigar OÜ toodete pakkumiste edastamine;
   4. kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jmt ning teha Kliendile parimaid pakkumisi;
   5. kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine;
   6. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
   7. Kliendi käitumise analüüsimine E-poe ja Puigar OÜ veebilehe rehvidonline.ee kasutamisel;
   8. seaduses sätestatud kohustuste täitmine või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamine.
  3. Kontrolli õigus. Puigar OÜ-l on õigus kontrollida ja täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.
  4. Edastamine. Puigar OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Puigar OÜ võib edastada (ja küsida, vastu võtta) vastava koostöö raames ja eesmärgil Kliendiga seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks isikuteks võivad olla kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud jms asutused ja organisatsioonid. Puigar OÜ ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või kolmandate isikute kasutusse Kliendi andmeid.
  5. Isiku õigused. Isikuandmete töötlemisel on Kliendil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad on:
   1. õigus saada Puigar OÜ-lt  teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta 7 tööpäeva jooksul arvates Puigar OÜ-le vastava kirjaliku avalduse esitamisest;
   2. õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
   3. õigus keelata tema kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks;
   4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
   5. õigus pöörduda Puigar OÜ-i, isikuandmete volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
  6. Reklaamiks ja pakkumisteks ei loeta teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega.
  7. Puigar OÜ-l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Kliendi teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.
 8. OTSEPOSTITUSED
  1. Tellimise esitamisel annab Klient Puigar OÜ-le nõusoleku endale Otsepostitusega kommertsteadaannete saatmiseks.
  2. Kui Klient ei soovi Otsepostitusi saada, saab ta vastava soovi edastada Puigar OÜ Üldtingimuste punktis 12.2 toodud kontaktandmetel.   
 9. ÕIGUSKAITSEVAHENDID JA PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
  1. Kliendil on õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) alandada hinda; 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
  2. Kliendil on õigus Kauba puuduse ilmnemisel pöörduda Puigar OÜ poole punktis 12.2 toodud aadressil.
  3. Puigar OÜ vastutus on piiratud Kliendilepingu alusel konkreetse Kliendilepingu hinnaga (tingimus ei kohaldu Tarbijast Kliendile). Puigar OÜ ei vastuta Kliendi süül Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebaõige hoiustamise või sihtotstarbevastase kasutamise tulemusena. Puigar OÜ ei vastuta Kauba puuduste eest, kui Kauba Kliendile kättetoimetamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat. Kui Kliendilepingu pooleks ei ole Tarbija, siis Puigar OÜ ei vastuta ka Kauba puudusest tingitud mistahes kaudse või mittevaralise kahju eest ning kahju eest, mis on tekkinud kolmandale isikule.
  4. Puudustega Kaup
   1. Puudusega Kauba asendamisel on Klient kohustatud Puigar OÜ-i nõudel puudusega toote Puigar OÜ-le tagastama. Puigar OÜ kannab toote tagastamisega vahetamisega seotud transpordikulud.
   2. Teade Kauba puuduste (defekti kirjeldus, võimalusel fotod ning Tellimuse number) avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.
   3. Kui Puigar OÜ ei ole Tarbija kaebust lahendanud või Tarbija ei nõustu Puigar OÜ lahendusega, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile, mis vaatab asju läbi tasuta (vt täpsemalt  www.komisjon.ee) või kohtule. Lisaks on võimalik pöörduda internetipõhisele vaidluste lahendamisel platvormil ODR-i poole (vt täpsemalt  http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  5. Isikuandmete töötlemise rikkumine
   1. Kliendil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kliendil on tal õigus pöörduda isikuandmete rikkumise lõpetamise nõudega Puigar OÜ poole. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma Isikuandmetest tulenevate õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 10. MÜÜGIGARANTII TINGIMUSED
  1. Kõikidele Puigar OÜ-i poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat. Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
  2. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad rehvide ja/või velgede vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:
   1. rehvid, milliseid on kasutatud üle mustri kulumispiiri;
   2. rehvide ja/või velgede vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu;
   3. rehvide ja/või velgede vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel;
   4. vigastused, mis on tekkinud rehvide ja/või velgede valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balansseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms);
   5. remonditud ning taastatud rehvid;
   6. tahtlikult rehvidele ja/või velgedele tekitatud vigastused.
  3. Müügigarantii andja on Puigar OÜ.
  4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega Puigar OÜ-i e-mailile: info@puigar.ee
  5. Pärast garantiitaotluse esitamist võtab Puigar OÜ garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul.
  6. Lepingutingimustele mittevastavale tootele tehakse ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Puigar OÜ vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
  7. Puigar OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse väidetavate puudustega toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekspertiisi tulemus ühtib Puigar OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.
  8. Kui ilmneb, et tegemist ei olnud garantiijuhtumiga, on klient kohustatud Puigar OÜ-ile hüvitama: puudustega toote saatekulud Puigar OÜ-i ja tagasi garantii taotlejale; erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.
  9. Puigar OÜ hüvitab müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud.
 11. UTILISEERIMISE KOHUSTUS
  1. Puigar OÜ on liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga MTÜ Eesti Rehviliit.
  2. Kui Tarbija on uute rehvide soetamisel maksnud utiliseerimistasu, siis on Tarbijal õigus kasutamiskõlbmatud või vanad rehvid Puigar OÜ-le tagastada ja Puigar OÜ lasub tootjavastutuse kohustus need rehvid nõuetekohaselt utiliseerida.
  3. Rehvide tagastamine toimub tarbija enda kulul.
 12. MUUD TINGIMUSED
  1. Muutmine. Puigar OÜ-il on igal ajal õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi. Üldtingimuste muutmine ei kehti Tellimuste suhtes, mille kohta on Kliendile saadetud Kinnitus.
  2. Kontakt. Puigar OÜ kontaktandmed on: e-posti aadress info@puigar.ee
This site is registered on wpml.org as a development site.