Kasutustingimused

Üldsätted

Kasutades Puigar OÜ-le kuuluvat veebilehti www.puigar.ee või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Juhul, kui te ei nõustu eelmainitud tingimustega, siis palume teil lahkuda meie veebilehelt. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

I Mõisted

1.1. Isikuandmete töötleja – on isik, kes teeb mistahes toimingu Isikuandmetega, s.h. salvestab, säilitab, muudab, võimaldab kolmandatele isikutele juurdepääsu, teeb päringu, kasutab või edastab Isikuandmed.  

1.1.1. Vastutav töötleja – on käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaselt OÜ Puigar, registrikood 10272372, asukoht Võru maakond, Võru vald, Puiga küla, 65502.

1.1.2. Volitatud töötleja – on isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema, kes töötlevad Isikuandmeid kaupade kohaletoimetamiseks, teenuste pakkumiseks ja IT partnerid; Koostööpartnerite ja volitatud töötlejate kohta saab infot e-posti aadressil info@puigar.ee

1.1.3. Andmesubjekt – on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

1.1.4. Isikuandmed – on mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis on Isikuandmete töötlejale teada läbi nende avalikkuse või tekkimise (nt teenuste kasutamise käigus tekkinud), mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus teada saanud (nt toodete või teenuste kasutajaks registreerumisel, küsitlustes, reklaam- ja turunduskampaaniates osalemisel) või Andmesubjekti soovi avaldamise tellimus teha.

1.1.5. Isikuandmete töötlemine – on igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.1.6. Kolmas isik – on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

II Andmesubjekti nõusolek

2.1. Isikuandmete töötlejaga tehingusse astumisega või soovi avaldamisega teenust saada või teenuse kasutamisega (nt veebilehe külastamine), annab Andmesubjekt Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja eesmärkidega.

2.2. Sellise Isikuandmete töötlemise tarbeks, milleks on vajalik Andmesubjekti nõusolek, küsib Isikuandmete töötleja Andmesubjektilt nõusoleku, mida Andmesubjekt saab anda avalduse vormis (nt kui Andmesubjekt on teatanud Isikuandmete töötlejale oma kontaktandmed, on ta sellega andnud nõusoleku info ja pakkumiste saamiseks Isikuandmete töötleja toodete ja teenuste kohta) või selge nõusolekut väljendava tegevusega (nt jätkates telefonikõne pärast teadet, et see salvestatakse).

2.3. Nõusoleku (v.a tehingutest ja seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks antud andmed) võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale e-posti aadressil: info@puigar.ee või muul viisil, mille Isikuandmete töötleja on Andmesubjektile võimaldanud.

III Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

3.1. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et sõlmida ning täita lepingut või tagada selle täitmist sealhulgas:

3.1.1 otsustada lepingueelselt, kas ja millistel tingimustel teenust osutada või kaupu müüa;

3.1.2 täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi kaupade tarnimise ja teenuste osutamise osas ning nende sisu ja kvaliteedi edendamiseks;

3.1.3. avalikustada ja edastada Isikuandmeid Isikuandmete töötlejaga seotud ettevõtetele, lepingu täitmisega seotud isikutele; andmekogude pidajatele (nt Äriregister), maksehäire registrite pidajatele ja muudele ning Isikuandmete töötlejale lepingu täitmise huvides teenuste osutajatele (nt audiitorid, nõustajad).

3.1.4. realiseerida ja kaitsta rikutud või vaidlustatud õigusi (s.h. kolmandate isikute kaasabil).

3.2. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et täita seadust või muud õigusakti sealhulgas:

3.2.1 hinnata Kliendi usaldusväärsust (nt järelmaksu puhul varasematelt teenuse pakkujatelt andmete küsimine);

3.2.2. hinnata ettevõttesiseseid ja väliseid riske; auditeerida, analüüsida või hinnata ettevõtet ja selle toimimist;

3.2.3. tagada andmesubjekti õiguste kaitse (s.h. kontrollida ja parandada, täiendada või kustutada Isikuandmeid);

3.2.4. täita muid seadusest tulenevaid seadusega kooskõlas olevaid kohustusi (nt andmete edastamine menetlusorganile või kommentaari autori IP-aadressi avaldamine).

3.3. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid Andmesubjekti nõusolekul selleks, et sealhulgas:

3.3.1. pakkuda Andmesubjektile Isikuandmete töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel). Pakkumisteks ei ole teated, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega;

3.3.2. selleks, et paremini mõista Andmesubjekti ootusi Isikuandmete töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turu-uuringud, sihitatud reklaam, statistilised koondanalüüsid tarbijaharjumuste kohta, isikustatud veebileht jms) ning pakkuda personaliseeritud tooteid või teenuseid;

3.3.3. pakkuda Kliendile hoolikalt välja valitud koostööpartnerite kaupu ja/või teenuseid;

3.3.4. korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid.

3.4. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid õigustatud huvi korral selleks, et sealhulgas edastada Isikuandmeid Vastutava töötleja kontserni ja seotud ettevõtete piires sisehalduse eesmärkidel (s.h. administratsioon, tugiteenused).

3.5. Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (v.a. käesolevas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).

3.6. Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset sätestavates õigusaktides sätestatud põhimõtteid.

3.7. Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada sidevahendite (e-post, telefon jms) teel antud Andmesubjekti kõiki teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mis Andmesubjekt on teinud teenuste tarbimiseks ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

Isikuandete töötlemise eesmärkide täitmiseks võib Isikuandmete töötleja kasutada Volitatud töötlejaid (nt klienti harjumuste analüüsi teostamine).

IV Isikuandmete kaitse ja vastutus

4.1. Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

4.2. Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

4.3. Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

4.4. Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

·       kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik asjakohased meetmed Isikuandmete turvalisuse kaitseks;

·       kogume Isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

·       piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas üldpõhimõtetes kirjeldatud Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;

·       töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

·       nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Isikuandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT, postifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Omavahelistes lepingutes oleme fikseerinud täiendavad Isikuandmete kaitse kohustused.

V Andmesubjekti õiguste kaitse

5.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

5.2. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada nõudeid ja pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest.

5.3. Eeldame, et kõigi toodete või teenuste tarbimine alaealise poolt toimub vanemliku järelevalve all. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab internetis kellelegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

5.4. Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: info@puigar.ee. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

VI Isikuandmete üldpõhimõtete muutmine

6.1 Puigar OÜ-l on õigus Isikuandmete üldpõhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevat.

6.2 Puigar OÜ teatab Isikuandmete üldpõhimõtete muudatused Andmesubjektile veebilehel https://www.puigar.ee/kasutustingimused.html vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist.  

Küpsiste (inglise keeles cookies) kasutamine

OÜ Puigar veebilehed kasutavad küpsiseid. See aitab veebisaidil meelde jätta teie tehtud valikuid. OÜ Puigar tooteid ja teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstilõik, mis laaditakse teie arvutisse või muusse seadmesse veebilehte külastades. Küpsis aitab veebilehel meelde jätta teavet teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võimaldab muuta veebilehe kasutaja eelistustele vastavaks. 

Mis tüüpi küpsiseid OÜ Puigar kasutab?

OÜ Puigar veebilehed kasutavad:

Milleks me kasutame küpsiseid ja millist teavet me kogume?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, otsingu eelistuste meeldejätmiseks, sihitud reklaamide esitamiseks, reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja teie andmete kaitsmiseks. Kui külastate OÜ Puigar veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka meie analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid. 

Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Jah, veebilehitsejal on võimalik keelata küpsiste kasutamine, kuid sellisel juhul ei saa me tagada meie toodete või teenuste ootuspärast või korrektset toimimist. Ka ei saa sel juhul veebilehe kaudu vormistada tellimusi. Küpsiste kohta saate rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee

Veebikeskkonna kasutajate kohustused

OÜ Puigar veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (uudised, andmed, fotod) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma OÜ Puigar kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@puigar.ee  OÜ Puigar jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse parandusi teha. Nimetatud muudatused tehakse kättesaadavaks koos nimetatud rakenduste või teenustega ning hakkavad kehtima avaldamise hetkest.

Digitaalsete teenuste ja sisu kättesaadavus

OÜ Puigar püüab tagada oma digitaalsete teenuste ja sisu hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

OÜ Puigar jätab endale õiguse igal ajal peatada oma teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole OÜ Puigar mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks.

OÜ Puigar ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida OÜ Puigar digitaalsete teenuste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta OÜ Puigar digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

This site is registered on wpml.org as a development site.